โครงการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มสตรีแม่บ้านในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน หลักสูตร การสานตะกร้าและกระเป๋าจากเส้นพลาสติก ประจำปี 2566

18 ส.ค. 66

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และประชาชนชาวเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มสตรีแม่บ้านในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน หลักสูตร การสานตะกร้าและกระเป๋าจากเส้นพลาสติก ภายใต้โครงการสานพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่การรู้รับปรับตัวร่วมกับเทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สสส) ณ อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน