โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะภายใต้หลักการ 3 RS ใช้น้อยใช้ช้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ ตามการบริหารจัดการ จังหวัดสะอาด

29 ส.ค. 60

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะภายใต้หลักการ 3 RS

ใช้น้อยใช้ช้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ ตามการบริหารจัดการ จังหวัดสะอาด