โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย ห่างไกลฟันผุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ ประจำปี2566

17 ส.ค. 66

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย ห่างไกลฟันผุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ ภายใต้โครงการสานพลังเครือข่ายชุมชนท้องเข้มแข็งสู่การรู้รับปรับตัว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่