โครงการส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ รพ.สต.จระเข้หิน

09 ก.ย. 63

ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ นายชัยนิคม ปัดชา นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลฯ และกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ รพ.สต.จระเข้หินเพื่อให้ประชาชนทั่วไปในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลจระเข้หินกลุ่มอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปได้รับการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพในเบื้องต้น อย่างน้อย ๙๐% ของประชากรกลุ่มเป้าหมายเป็นการทำให้ทราบว่าร่างกาย มีโรคแอบแฝงหรือไม่ โดยเฉพาะโรคติดต่อเรื้อรัง ที่อยู่ในขอบเขตของแพทย์ปัจจุบัน จึงต้องมีการบริการตรวจสุขภาพเชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนในชุมชน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หิน