โครงการเมนูอาหารพิชิตความดันโลหิตสูง

27 ส.ค. 63

ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายชัยนิคม ปัดชา นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ และประชาชนเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้เข้าร่วมโครงการเมนูอาหารพิชิตความดันโลหิตสูงเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง รับรู้และตระหนักถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงและเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถที่จะเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวได้ถูกต้อง จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลจระเข้หิน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หิน