“โครงการโรงเรียนปลอดขยะ” (Zero Waste School)

12 ต.ค. 65
วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมในพิธีเปิด “โครงการโรงเรียนปลอดขยะ” (Zero Waste School) ภายใต้โครงการสานพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่การรู้รับปรับตัว เทศบาลตำบลจระเข้หิน ณ โรงเรียนบ้านไผ่