โครงการ “อบรมทบทวนความรู้การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพโดยการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED)”

20 ส.ค. 63

ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายชัยนิคม ปัดชา นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน รองนายกเทศบาลตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจระเข้หิน และประชาชนชาวเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้เข้าร่วมโครงการ “อบรมทบทวนความรู้การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพโดยการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED)” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นและใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติอย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร ๒ ชั้น ๒