ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายชัยนิคม ปัดชา นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและผู้นำชุมชน ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ติดเชื้อ ผู้ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

25 พ.ค. 63