ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจระเข้หินและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจระเข้หินประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาชั่วคราวสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หินเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองรู้จักความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย

25 ธ.ค. 62