การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจระเข้หินประจำปี ๒๕๖๒

25 ธ.ค. 62

ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจระเข้หิน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจระเข้หินประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาชั่วคราวสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หินเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองรู้จักความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย

 

สั