การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของคณะผู้บริหารเทศบาล

11 พ.ค. 64

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลจระเข้หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 และได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์เชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านทุจริต ในการแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :