กิจกรรมโครงการการฝึกซ้อมแผนการป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย โดยเทศบาลตำบลจระเข้หินเข้าร่วมฝึกอบรม

31 ก.ค. 56

กิจกรรมโครงการการฝึกซ้อมแผนการป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย

โดยเทศบาลตำบลจระเข้หินเข้าร่วมฝึกอบรม