นโยบายป่าไม้แห่งชาติ

27 ส.ค. 63

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เห็นชอบร่างนโยบายป่าไม้แห่งช่าติและให้ใช้นโนบายป่าไม้แห่งชาติเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของประเทศเกี่ยวกับบริหารจัดการป่าไม้ทั้งระบบให้ทันต่อสถานการณ์และเป็นไปอย่างมีเอกภาพ จึงขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์และนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการสืบค้นของผู้ที่สนใจ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารนโยบายป่าไม้แห่งชาติตามลิ้งที่ปรากฏนี้

นโยบายป่าไม้แห่งชาติ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :