ประกาศเทศบาลตำบลจระเข้หิน เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หินอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2563 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

03 ม.ค. 63