สื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (E-Training)

13 ม.ค. 64

ลิงค์

http://www.oic.go.th/web2017/etraining.htm