โครงการรณรงค์ชุมชนควบคุมไข้เลือดออกบ้านจระเข้หินหมู่ที่ 3

25 พ.ค. 65

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หินโดยการนำของนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม และชาวบ้านจระเข้หินหมู่ที่ 3 ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ชุมชนควบคุมไข้เลือดออกบ้านจระเข้หินหมู่ที่ 3 โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลจระเข้หิน