โครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๓

08 ก.ย. 63

ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ นายชัยนิคม ปัดชา นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อให้กลุ่มนักเรียน อย.น้อยได้มีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพและสามารถเลือกซื้อเลือกบริโภคได้อย่างถูกต้องปลอดภัย สามารถเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับไปยังเพื่อนนักเรียนและครอบครัว และเพื่อให้นักเรียน อย. น้อยนำไปพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาพฤติกรรมสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนได้ร่วมถึงสามารถประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ให้ความรู้ด้านการบริโภคสู่เพื่อนนักเรียนและบุคคลอื่นๆในครอบครัวและชุมชนได้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หิน