ตั้งจุดตรวจคัดกรองการเดินทางเข้า-ออก ในเขตตำบลจระเข้หิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

16 เม.ย. 63

    ในวันที่  ๑๒ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลจระเข้หิน ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ได้กำหนดการตั้งจุดตรวจคัดกรองการเดินทางเข้า – ออก ในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน จำนวน ๔ จุด ประกอบด้วย จุดที่ ๑ ทางเข้าหมู่บ้านบ้านไผ่ จุดที่ ๒ หน้าโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จุดที่ ๓ หน้าทางเข้าหมู่บ้านจระเข้หิน และ จุดที่ ๔ สะพานคลองจระเข้หิน เพื่อคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า – ออก ตำบลจระเข้หิน โดยจะคัดกรองผู้ที่ไม่สบาย อาทิ ตัวร้อน ไอ จาม หรือมีไข้ขึ้นสูง ซึ่งอาจจะติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ เพื่อนำเข้าสู่การดูแลรักษาและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในเขตตำบลจระเข้หินอีกด้วย