23 สิงหาคม 2564 ทำความสะอาดในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการ (SQ) เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

23 ส.ค. 64
วันที่ 23 สิงหาคม 2564
ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำความสะอาดในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการ (SQ) เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลตำบลจระเข้หิน ณ จุดพักคอย โรงปุ๋ยคลองจระเข้หิน