9 ธันวาคม “วันต่อต้านทุจริตสากล”

09 ธ.ค. 64

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล” เทศบาลตำบลจระเข้หิน รวมพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบรวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ และมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยได้ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต