ข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น

สภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลจระเข้หิน

ที่ตั้งและอาณาเขต

        ด้านเหนือ ตั้งแต่เขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านหนองโสนทางเหนือตรงจุดริมถนนไปบ้านหนองโสนทางเหนือ ตัดกับคลองจระเข้หินฝั่งตะวันตก จากหลักที่ 1 เป็นเส้นเลียบคลองจระเข้หินฝั่งตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบริมคลองเยื้องฝั่งเหนือ ริมคลองฝั่งเหนือ และฝั่งตะวันออกริมคลองสรวงเหนือ ริมคลองโบสถ์ฝั่งเหนือ และริมลำมะเกวียนน้อยฝั่งเหนือ และฝั่งตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมลำมะเกวียนน้อยฝั่งเหนือ ตรงจุดที่อยู่ในแนวที่ตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนไปตำบลบ้านใหม่ไปทางทิศเหนือ ตรงจุดที่อยู่ห่างจุดศูนย์กลางที่ถนนไปตำบลบ้านใหม่บรรจบกับถนนไปบ้านจระเข้หินตามแนวถนนไปตำบลบ้านใหม่ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะ 650 เมตร

        ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนไปตำบลบ้านใหม่ไปทางทิศใต้ผ่านถนนไปตำบลบ้านใหม่ตามแนวเส้นตั้งฉากไปทางทิศใต้ ระยะ 200 เมตร
ด้านใต้ จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านถนนไปลำมูลบน และคลองทุ่งพิมานฝั่งตะวันตก บรรจบกับแนวริมลำเหมืองซับหมันฝั่งเหนือ

        ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นเลียบริมคลองทุ่งพิมานฝั่งตะวันตก และฝั่งใต้ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ และเลียบริมคลองจระเข้หินฝั่งตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านถนนไปบ้านหนองโสนบรรจบกับหลักเขตที่ 1

สภาพภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลาดเอียงไปทางทิศเหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่อาชีพการทำนาและเกษตรกรรม

สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศ ส่วนใหญ่เป็นอากาศร้อน ฝนไม่ค่อยตก ฤดูร้อนจะมีมากกว่าฤดูอื่นๆ ฤดูฝนมีน้อยมาก ฤดูหนาวมีอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง

สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม เทศบาลตำบลจระเข้หิน ราษฎรส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ที่ภูมิภาคนี้ มีวิถีเช่นเดียวกับชาวชนบททั่วไป ซึ่งประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ มีการทำนา ทำไร่ และการเลี้ยงสัตว์ เป็นรายได้หลัก

   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ