ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566

20 ต.ค. 65

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566