เสนอโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาล เพื่อจะได้มีสถานที่ในการซื้อขายสินค้าที่เป็นมาตรฐาน

29 พ.ย. 61