แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองซึ่งมีจ านวนมาก อยากให้ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม เพราะมีผลกระทบต่อสุขภาพ

29 พ.ย. 61