โครงการการลอกรางระบายน้ าในหมู่บ้านในเขตเทศบาลทุกเส้นทาง เนื่องจากมีเศษดินเศษขยะ เวลาฝนตก จึงเป็นสาเหตุที่ทาให้น้าระบายไม่ทัน

29 พ.ย. 61