โครงการติดตั้งป้านจราจร กระจกนูน ไฟกระพริบ ลดปัญหาด้านอุบัติเหตุในบริเวณทางร่วม ทางแยกใน ชุมชนเทศบาลทุกหมู่บ้าน

29 พ.ย. 61