ใบคำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

16 พ.ย. 61