งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จ่าเอกนันทวัจน์ เทียนฉาย
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ

นายภักดิกุล คุรุกิจกำจร
พนักงานขับเครื่องกลขนาดกลาง
นายสุชีพ เสวกระโทก
พนักงานขับรถยนต์
นายสายันต์ พวงไธสง
พนักงานขับรถตรวจการณ์

นายสุรศักดิ์ เสวกระโทก
ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ

นายเอนก เหลืองกระโทก
ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ช่วยปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

นายอนันตชูชาติ พึขุนทด
พนักงานดับเพลิง
นายอุดมศักดิ์ หล่วงกระโทก
พนักงานดับเพลิง
นายคำนวณ พริ้งเพราะ
พนักงานดับเพลิง
นายเชิงชาย แอบกิ่งสะแกราช
พนักงานดับเพลิง

นายนนทวัฒน์ ขอมสระน้อย
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวไกรวัลย์ ชาญกระโทก
จ้างเหมาบุคคล
ช่วยปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเอกพจน์ นัดตะคุ
จ้างเหมาบุคคล
ช่วยปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ