ประชุมซักซ้อมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล)

ประชุมซักซ้อมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล)

...

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย#นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยนางอโนทัย ชอบสว่าง ปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน เข้าร่วมประชุมซักซ้อมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล) ณ ห้องประชุม ลำปรุ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา