กองการศึกษา

นางธัญณัฐรดา โรจนภูรินทร์
นักวิชาการศีกษา

นางธัญณัฐรดา โรจนภูรินทร์

นักวิชาการศีกษา

นางสาวจารุวรรณ หวานพร้อม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวจารุวรรณ หวานพร้อม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสมควร นิจเมืองปัก
ครู ค.ศ.๒

นางสมควร นิจเมืองปัก

ครู ค.ศ.๒

นางวิรัตน์ มุลมณี
ครู ค.ศ.๒

นางวิรัตน์ มุลมณี

ครู ค.ศ.๒

นางสายรุ้ง ยุนกระโทก
ครู ค.ศ.๑

นางสายรุ้ง ยุนกระโทก

ครู ค.ศ.๑

นางวสันต์ ทะลาไธสง
ผู้ดูแลเด็กเล็ก

นางวสันต์ ทะลาไธสง

ผู้ดูแลเด็กเล็ก

นางสาวอุมาภรณ์ เกณฑ์กระโทก
ผู้ดูแลเด็กเล็ก

นางสาวอุมาภรณ์ เกณฑ์กระโทก

ผู้ดูแลเด็กเล็ก