กองการศึกษา

นางธัญณัฐรดา โรจนภูรินทร์
นักวิชาการศีกษาชำนาญการ

นางธัญณัฐรดา โรจนภูรินทร์

นักวิชาการศีกษาชำนาญการ

นางสาวจารุวรรณ หวานพร้อม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวจารุวรรณ หวานพร้อม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสมควร นิจเมืองปัก
ครู ค.ศ.๒

นางสมควร นิจเมืองปัก

ครู ค.ศ.๒

นางวิรัตน์ มุลมณี
ครู ค.ศ.๒

นางวิรัตน์ มุลมณี

ครู ค.ศ.๒

นางสายรุ้ง ยุนกระโทก
ครู ค.ศ.๑

นางสายรุ้ง ยุนกระโทก

ครู ค.ศ.๑

นางวสันต์ ทะลาไธสง
ผู้ดูแลเด็ก

นางวสันต์ ทะลาไธสง

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอุมาภรณ์ เกณฑ์กระโทก
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอุมาภรณ์ เกณฑ์กระโทก

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกฤตพร คุรุกิจกำจร
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกฤตพร คุรุกิจกำจร

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอาลิตา ช่างกระโทก
จ้างเหมาบุคคล
ดูแลและทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่

นางสาวอาลิตา ช่างกระโทก

จ้างเหมาบุคคล

ดูแลและทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่

นางสาวบัญญัติ หยุดกระโทก
จ้างเหมาบุคคล
ดูแลและทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนจระเข้หิน

นางสาวบัญญัติ หยุดกระโทก

จ้างเหมาบุคคล

ดูแลและทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนจระเข้หิน

นางสาวจิรฐา กาวิล
จ้างเหมาบุคคล
ภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่

นางสาวจิรฐา กาวิล

จ้างเหมาบุคคล

ภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่

นายดำ สมประสงค์
จ้างเหมาบุคคล
ภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนจระเข้หิน

นายดำ สมประสงค์

จ้างเหมาบุคคล

ภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนจระเข้หิน