กองคลัง

นางเมษา เอมกระโทก
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางเมษา เอมกระโทก

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวศรินทร์ญา หัสสครบุรี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวศรินทร์ญา หัสสครบุรี

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางอัมพาพร ยามกระโทก
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางอัมพาพร ยามกระโทก

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวดวงนภา หอกระโทก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวดวงนภา หอกระโทก

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางธัญวรรณ บุตรไทย
เจ้าพนักงานธุรการ

นางธัญวรรณ บุตรไทย

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุมาลี ธนารักษ์
พนักงานพิมพ์ดีด

นางสาวสุมาลี ธนารักษ์

พนักงานพิมพ์ดีด

นางสาวธัญญา รุนกระโทก
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

นางสาวธัญญา รุนกระโทก

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

นางจรินทร์ ปรีชาชาญ
ผช.จพง.การเงินและบัญชี

นางจรินทร์ ปรีชาชาญ

ผช.จพง.การเงินและบัญชี

นางสาวประภาพร สุดใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวประภาพร สุดใจ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้