กองคลัง

นางเมษา เอมกระโทก
ผอ.กองคลัง(รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลฯ)

นางเมษา เอมกระโทก

ผอ.กองคลัง(รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลฯ)

นางสาวศรินทร์ญา หัสสครบุรี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวศรินทร์ญา หัสสครบุรี

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางอัมพาพร ยามกระโทก
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางอัมพาพร ยามกระโทก

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวดวงนภา หอกระโทก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวดวงนภา หอกระโทก

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางธัญวรรณ บุตรไทย
เจ้าพนักงานธุรการ

นางธัญวรรณ บุตรไทย

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุมาลี ธนารักษ์
พนักงานพิมพ์ดีด

นางสาวสุมาลี ธนารักษ์

พนักงานพิมพ์ดีด

นางสาวธัญญา เยี่ยมกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักการเงินและบัญชี

นางสาวธัญญา เยี่ยมกระโทก

ผู้ช่วยเจ้าพนักการเงินและบัญชี

นางจรินทร์ ปรีชาชาญ
ผช.จพง.การเงินและบัญชี

นางจรินทร์ ปรีชาชาญ

ผช.จพง.การเงินและบัญชี

นางสาวขนิษฐา ฉาวกระโทก
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

นางสาวขนิษฐา ฉาวกระโทก

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

นางสาวศันสนีย์ เยี่ยมกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวศันสนีย์ เยี่ยมกระโทก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้