กองช่าง

นายพิเนตร โคติเวทย์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายพิเนตร โคติเวทย์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายภักดิกุล คุรุกิจกำจร
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายภักดิกุล คุรุกิจกำจร

พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นางวราภรณ์ วงศ์ไตรรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ

นางวราภรณ์ วงศ์ไตรรัตน์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางอรุณ บัวตะคุ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นางอรุณ บัวตะคุ

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายณัฐพล สุภัครัตนากร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายณัฐพล สุภัครัตนากร

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายสิงหา แหยมกระโทก
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายสิงหา แหยมกระโทก

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายภูวเนศวร์ สุดใจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายภูวเนศวร์ สุดใจ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายวรวุฒิ เงินครบุรี
คนงานทั่วไป
พนักงานปฎิบัติงานขับรถตักหน้าขุดหลัง

นายวรวุฒิ เงินครบุรี

คนงานทั่วไป

พนักงานปฎิบัติงานขับรถตักหน้าขุดหลัง

นางสาวปาริชาติ ว่านธนทรัพย์
จ้างเหมาบุคคล
พนักงานปฎิบัติงานธุรการ

นางสาวปาริชาติ ว่านธนทรัพย์

จ้างเหมาบุคคล

พนักงานปฎิบัติงานธุรการ

นายพงษ์ศิริ เสริฐกระโทก
คนงานประจำรถขยะ
ปฎิบัติงานด้านไฟฟ้าสาธารณะ

นายพงษ์ศิริ เสริฐกระโทก

คนงานประจำรถขยะ

ปฎิบัติงานด้านไฟฟ้าสาธารณะ

นายวีระ กัณหะคุณ
คนงานทั่วไป
พนักงานปฎิบัติงานขับรถบรรทุก(แบบยกได้)

นายวีระ กัณหะคุณ

คนงานทั่วไป

พนักงานปฎิบัติงานขับรถบรรทุก(แบบยกได้)

นายวิไล เสริฐกระโทก
จ้างเหมาบุคคล
พนักงานปฎิบัติงานด้านช่าง

นายวิไล เสริฐกระโทก

จ้างเหมาบุคคล

พนักงานปฎิบัติงานด้านช่าง

นายเฉลิม ฮวบกระโทก
จ้างเหมาบุคคล
พนักงานปฎิบัติงานด้านช่าง

นายเฉลิม ฮวบกระโทก

จ้างเหมาบุคคล

พนักงานปฎิบัติงานด้านช่าง

นายนพดล หอกระโทก
จ้างเหมาบุคคล
พนักงานปฎิบัติงานดูแลรักษาทำความสะอาดสวนสาธารณะ

นายนพดล หอกระโทก

จ้างเหมาบุคคล

พนักงานปฎิบัติงานดูแลรักษาทำความสะอาดสวนสาธารณะ

นายธีรยุทธ ชะอุ่ม
จ้างเหมาบุคคล
พนักงานปฎิบัติงานดูแลรักษาทำความสะอาดสวนสาธารณะ

นายธีรยุทธ ชะอุ่ม

จ้างเหมาบุคคล

พนักงานปฎิบัติงานดูแลรักษาทำความสะอาดสวนสาธารณะ