กองช่าง

นางวราภรณ์ วงศ์ไตรรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ

นางวราภรณ์ วงศ์ไตรรัตน์

เจ้าพนักงานธุรการ

นายสิงหา แหยมกระโทก
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายสิงหา แหยมกระโทก

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายภักดิกุล คุรุกิจกำจร
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายภักดิกุล คุรุกิจกำจร

พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นางอรุณ บัวตะคุ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นางอรุณ บัวตะคุ

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายธวัชชัย สุดใจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายธวัชชัย สุดใจ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายณัฐพล สุภัครัตนากร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายณัฐพล สุภัครัตนากร

ผู้ช่วยนายช่างโยธา