กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายวีระยุทธ พระสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข(นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ระดับต้น)

นายวีระยุทธ พระสุวรรณ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข(นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ระดับต้น)

นางสาวสำเนียง ยศกระโทก
พยาบาลเทคนิคปฎิบัติงาน

นางสาวสำเนียง ยศกระโทก

พยาบาลเทคนิคปฎิบัติงาน

นางอุทัยวรรณ กมลปรีดี
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางอุทัยวรรณ กมลปรีดี

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางสาวพัฒญา ประชานอก
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวพัฒญา ประชานอก

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นายพงศิริ เสริฐกระโทก
คนงานประจำรถขยะ

นายพงศิริ เสริฐกระโทก

คนงานประจำรถขยะ

นายเฉลิม ฮวบกระโทก
คนงานประจำรถดูดสิ่งปฎิกูล

นายเฉลิม ฮวบกระโทก

คนงานประจำรถดูดสิ่งปฎิกูล

นายวรวุฒิ เงินครบุรี
คนงานทั่วไป

นายวรวุฒิ เงินครบุรี

คนงานทั่วไป

นายชะอ้อน สีทะเล
คนงานทั่วไป

นายชะอ้อน สีทะเล

คนงานทั่วไป

นายบัญชา หนกระโทก
คนงานทั่ีวไป

นายบัญชา หนกระโทก

คนงานทั่ีวไป