กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางอุทัยวรรณ กมลปรีดี
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ รักษาการ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางอุทัยวรรณ กมลปรีดี

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ รักษาการ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวสำเนียง ยศกระโทก
พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน

นางสาวสำเนียง ยศกระโทก

พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน

นางสาวพัฒญา ประชานอก
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

นางสาวพัฒญา ประชานอก

นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

นายปิยะราช เสยกระโทก
คนงานประจำรถขยะ

นายปิยะราช เสยกระโทก

คนงานประจำรถขยะ

นายบัญชา หนกระโทก
คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล

นายบัญชา หนกระโทก

คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล

นางสาวเสาวลักษณ์ ฉอจะโปะ
จ้างเหมาบุคคล
พนักงานปฎิบัติงานบันทึกข้อมูล

นางสาวเสาวลักษณ์ ฉอจะโปะ

จ้างเหมาบุคคล

พนักงานปฎิบัติงานบันทึกข้อมูล

นายทศพล ฮวบกระโทก
จ้างเหมาบุคคล
พนักงานปฎิบัติงานดูดสิ่งปฎิกูล

นายทศพล ฮวบกระโทก

จ้างเหมาบุคคล

พนักงานปฎิบัติงานดูดสิ่งปฎิกูล

นายไพรโรจน์ รักษ์กระโทก
จ้างเหมาบุคคล
พนักงานปฎิบัติงานขับรถขยะ

นายไพรโรจน์ รักษ์กระโทก

จ้างเหมาบุคคล

พนักงานปฎิบัติงานขับรถขยะ

นายจรูญ ปัดครบุรี
จ้างเหมาบุคคล
พนักงานปฎิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย

นายจรูญ ปัดครบุรี

จ้างเหมาบุคคล

พนักงานปฎิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย

นายชัย บุญเรืองศรี
จ้างเหมาบุคคล
พนักงานปฎิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย

นายชัย บุญเรืองศรี

จ้างเหมาบุคคล

พนักงานปฎิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย

นายเฮ้ง แซ่วุ้น
จ้างเหมาบุคคล
พนักงานปฎิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย

นายเฮ้ง แซ่วุ้น

จ้างเหมาบุคคล

พนักงานปฎิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย

นายนิสิต แสนขวา
จ้างเหมาบุคคล
พนักงานปฎิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย

นายนิสิต แสนขวา

จ้างเหมาบุคคล

พนักงานปฎิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย

นายนิรันดร์ ยิ้มกระโทก
จ้างเหมาบุคคล
พนักงานปฎิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย

นายนิรันดร์ ยิ้มกระโทก

จ้างเหมาบุคคล

พนักงานปฎิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย

นายสุพรรณ์ อุ่นกระโทก
จ้างเหมาบุคคล
พนักงานปฎิบัติงานถนนและชุมชน

นายสุพรรณ์ อุ่นกระโทก

จ้างเหมาบุคคล

พนักงานปฎิบัติงานถนนและชุมชน

นายฉลอง ฮวบกระโทก
จ้างเหมาบุคคล
พนักงานปฎิบัติงานถนนและชุมชน

นายฉลอง ฮวบกระโทก

จ้างเหมาบุคคล

พนักงานปฎิบัติงานถนนและชุมชน

นายสมดี ศรีสร้อยพร้าว
จ้างเหมาบุคคล
พนักงานปฎิบัติงานถนนและชุมชน

นายสมดี ศรีสร้อยพร้าว

จ้างเหมาบุคคล

พนักงานปฎิบัติงานถนนและชุมชน