กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวสำเนียง ยศกระโทก
พยาบาลเทคนิคปฎิบัติงาน

นางสาวสำเนียง ยศกระโทก

พยาบาลเทคนิคปฎิบัติงาน

นางอุทัยวรรณ กมลปรีดี
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางอุทัยวรรณ กมลปรีดี

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางสาวพัฒญา ประชานอก
นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวพัฒญา ประชานอก

นักวิชาการสาธารณสุข

นายพงศิริ เสริฐกระโทก
คนงานประจำรถขยะ

นายพงศิริ เสริฐกระโทก

คนงานประจำรถขยะ

นายเฉลิม ฮวบกระโทก
คนงานประจำรถดูดสิ่งปฎิกูล

นายเฉลิม ฮวบกระโทก

คนงานประจำรถดูดสิ่งปฎิกูล

นายวรวุฒิ เงินครบุรี
คนงานทั่วไป

นายวรวุฒิ เงินครบุรี

คนงานทั่วไป

นายบัญชา หนกระโทก
คนงานทั่วไป

นายบัญชา หนกระโทก

คนงานทั่วไป