ข้าราชการประจำ

นางอโนทัย ชอบสว่าง
ปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน
061-9659945

นางอโนทัย ชอบสว่าง

ปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน

061-9659945


รองปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน

รองปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน

นายเอกชัย ศรีนิลรัตน์
ผุ้อำนวยการกองช่าง
091-8295816

นายเอกชัย ศรีนิลรัตน์

ผุ้อำนวยการกองช่าง

091-8295816

นางสาวดวงกมล ดวงภักดี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
090-2123484

นางสาวดวงกมล ดวงภักดี

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

090-2123484

นางอุทัยวรรณ กมลปรีดี
นักวิชาการสุขาภิบาล รก.ผอ.กองสาธารณสุข
091-7105707,062-2728495

นางอุทัยวรรณ กมลปรีดี

นักวิชาการสุขาภิบาล รก.ผอ.กองสาธารณสุข

091-7105707,062-2728495

นางเมษา เอมกระโทก
ผู้อำนวยการกองคลัง
081-3212265

นางเมษา เอมกระโทก

ผู้อำนวยการกองคลัง

081-3212265

พ.จ.อ.วีระพล ยิ้มกระโทก
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ

พ.จ.อ.วีระพล ยิ้มกระโทก

หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ