หัวหน้าส่วนราชการ

นางอโนทัย ชอบสว่าง
ปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน
06 1965 9945

นางอโนทัย ชอบสว่าง

ปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน

06 1965 9945

-ว่าง-
รองปลัดเทศบาล

-ว่าง-

รองปลัดเทศบาล

นางเมษา เอมกระโทก
ผู้อำนวยการกองคลัง
08 1321 2265

นางเมษา เอมกระโทก

ผู้อำนวยการกองคลัง

08 1321 2265

นางวิมลนันทน์ ดุษดี
หัวหน้าสำนักปลัด
06 2794 5561

นางวิมลนันทน์ ดุษดี

หัวหน้าสำนักปลัด

06 2794 5561

นายพิเนตร โคติเวทย์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายพิเนตร โคติเวทย์

ผู้อำนวยการกองช่าง

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางอุทัยวรรณ กมลปรีดี
รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางอุทัยวรรณ กมลปรีดี

รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม