คณะผู้บริหาร

นายภัทร ระวังครบุรี
นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน
093-5478181

นายภัทร ระวังครบุรี

นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน

093-5478181

นางสุภาคูณ ระวังครบุรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน
089-8457933

นางสุภาคูณ ระวังครบุรี

รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน

089-8457933

นางสาวบังอร ลิบกระโทก
รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน
087-2439105

นางสาวบังอร ลิบกระโทก

รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน

087-2439105

นางปิยฉัตร ขวัญยืน
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
098-1028191

นางปิยฉัตร ขวัญยืน

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

098-1028191

นายประสงค์ เสริฐกระโทก
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
089-2815448

นายประสงค์ เสริฐกระโทก

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ

089-2815448