คณะผู้บริหาร

นายภัทร ระวังครบุรี
นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน
0935478181

นายภัทร ระวังครบุรี

นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน

0935478181

นางสุภาคูณ ระวังครบุรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน
0898457933

นางสุภาคูณ ระวังครบุรี

รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน

0898457933

นางสาวบังอร ลิบกระโทก
รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน
0872439105

นางสาวบังอร ลิบกระโทก

รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน

0872439105

นางปิยฉัตร ขวัญยืน
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบลจระเข้หิน

นางปิยฉัตร ขวัญยืน

เลขานุการนายกเทศมนตรี

ตำบลจระเข้หิน

นายประสงค์ เสริฐกระโทก
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน

นายประสงค์ เสริฐกระโทก

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน