งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายวีระพล ยิ้มกระโทก
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ

นายวีระพล ยิ้มกระโทก

หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ

นายสุชีพ เสวกระโทก
พนักงานขับรถยนต์

นายสุชีพ เสวกระโทก

พนักงานขับรถยนต์

นายเอนก เหลืองกระโทก
ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ช่วยปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

นายเอนก เหลืองกระโทก

ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ช่วยปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

นายอนันตชูชาติ พึขุนทด
พนักงานดับเพลิง

นายอนันตชูชาติ พึขุนทด

พนักงานดับเพลิง

นายสุรศักดิ์ เสวกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นายสุรศักดิ์ เสวกระโทก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นายอุดมศักดิ์ หล่วงกระโทก
พนักงานดับเพลิง

นายอุดมศักดิ์ หล่วงกระโทก

พนักงานดับเพลิง

นายคำนวณ พริ้งเพราะ
พนักงานดับเพลิง

นายคำนวณ พริ้งเพราะ

พนักงานดับเพลิง

นายชิตพล สิงห์ทอง
พนักงานดับเพลิง

นายชิตพล สิงห์ทอง

พนักงานดับเพลิง