งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พ.จ.อ.วีระพล ยิ้มกระโทก
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ

พ.จ.อ.วีระพล ยิ้มกระโทก

หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ

นายสุชีพ เสวกระโทก
พนักงานขับรถยนต์

นายสุชีพ เสวกระโทก

พนักงานขับรถยนต์

นายเอนก เหลืองกระโทก
ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ช่วยปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

นายเอนก เหลืองกระโทก

ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ช่วยปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

นายอนันตชูชาติ พึขุนทด
พนักงานดับเพลิง

นายอนันตชูชาติ พึขุนทด

พนักงานดับเพลิง

นายภักดิกุล คุรุกิจกำจร
พนักงานขับเครื่องกลขนาดกลาง

นายภักดิกุล คุรุกิจกำจร

พนักงานขับเครื่องกลขนาดกลาง

นายสายันต์ พวงไธสง
พนักงานขับรถตรวจการณ์

นายสายันต์ พวงไธสง

พนักงานขับรถตรวจการณ์

นายสุรศักดิ์ เสวกระโทก
ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ

นายสุรศักดิ์ เสวกระโทก

ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ

นายอุดมศักดิ์ หล่วงกระโทก
พนักงานดับเพลิง

นายอุดมศักดิ์ หล่วงกระโทก

พนักงานดับเพลิง

นายคำนวณ พริ้งเพราะ
พนักงานดับเพลิง

นายคำนวณ พริ้งเพราะ

พนักงานดับเพลิง

นายเชิงชาย แอบกิ่งสะแกราช
พนักงานจ้างทั่วไป

นายเชิงชาย แอบกิ่งสะแกราช

พนักงานจ้างทั่วไป