งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พ.จ.อ วีระพล ยิ้มกระโทก
หัวหน้าฝ่ายงานป้องกันและรักษาความสงบ(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

พ.จ.อ วีระพล ยิ้มกระโทก

หัวหน้าฝ่ายงานป้องกันและรักษาความสงบ(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นายสุชีพ เสวกระโทก
พนักงานขับรถยนต์

นายสุชีพ เสวกระโทก

พนักงานขับรถยนต์

นายเอนก เหลืองกระโทก
ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ช่วยปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

นายเอนก เหลืองกระโทก

ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ช่วยปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

นายอนันตชูชาติ พึขุนทด
พนักงานดับเพลิง

นายอนันตชูชาติ พึขุนทด

พนักงานดับเพลิง

นายสุรศักดิ์ เสวกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นายสุรศักดิ์ เสวกระโทก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นายอุดมศักดิ์ หล่วงกระโทก
พนักงานดับเพลิง

นายอุดมศักดิ์ หล่วงกระโทก

พนักงานดับเพลิง

นายคำนวณ พริ้งเพราะ
พนักงานดับเพลิง

นายคำนวณ พริ้งเพราะ

พนักงานดับเพลิง

นายชิตพล สิงห์ทอง
พนักงานดับเพลิง

นายชิตพล สิงห์ทอง

พนักงานดับเพลิง

นายกิติพงษ์ อภิสิตานนท์
คนงานช่วยงานป้องกันฯ

นายกิติพงษ์ อภิสิตานนท์

คนงานช่วยงานป้องกันฯ