ผู้บริหาร

นายชัยนิคม ปัดชา
นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน

นายชัยนิคม ปัดชา

นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน

นายประเสริฐศักดิ์ ชวฤทธิ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน

นายประเสริฐศักดิ์ ชวฤทธิ์

รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน

นางศรีไพร หอกระโทก
รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน

นางศรีไพร หอกระโทก

รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน

นายสุขสันต์ แสงมณี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน

นายสุขสันต์ แสงมณี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน

นายแสวง เย้ยกระโทก
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน

นายแสวง เย้ยกระโทก

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน