สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายไชยรัตน์ พันธนามานุรักษ์
ประธานสภาเทศบาล
08 4834 0287

นายไชยรัตน์ พันธนามานุรักษ์

ประธานสภาเทศบาล

08 4834 0287

นายจีระพันธ์ หุ่มกระโทก
รองประธานสภาเทศบาล
09 5620 2690

นายจีระพันธ์ หุ่มกระโทก

รองประธานสภาเทศบาล

09 5620 2690

นายประยูร พลยางนอก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
08 5901 2825

นายประยูร พลยางนอก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

08 5901 2825

นางณัฐมล เหลืองกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
08 9848 5095

นางณัฐมล เหลืองกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

08 9848 5095

นายดนัย อยู่กิ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
08 5859 6287

นายดนัย อยู่กิ่ม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

08 5859 6287

นางสาวปวริศา หล่วงกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต๑
08 4429 6830

นางสาวปวริศา หล่วงกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต๑

08 4429 6830

นายสวัสดิ์ ปอนสำโรง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
08 0483 6440

นายสวัสดิ์ ปอนสำโรง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

08 0483 6440

นางสาวชารีย์ ชาญกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
09 1136 7791

นางสาวชารีย์ ชาญกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

09 1136 7791

นางสมบุญ สุวรรณเหลา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
08 0739 6004

นางสมบุญ สุวรรณเหลา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

08 0739 6004

นายศรีชาติ สร้อยกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
08 3371 6998

นายศรีชาติ สร้อยกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

08 3371 6998

นายนิ่ม เสริฐกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
08 1069 9271

นายนิ่ม เสริฐกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

08 1069 9271

นางสาววิภาพร พร่องสระน้อย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
09 1764 1688

นางสาววิภาพร พร่องสระน้อย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

09 1764 1688

หัวหน้าส่วนราชการ

นางอโนทัย ชอบสว่าง
ปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน
06 1965 9945

นางอโนทัย ชอบสว่าง

ปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน

06 1965 9945

-ว่าง-
รองปลัดเทศบาล

-ว่าง-

รองปลัดเทศบาล

นางเมษา เอมกระโทก
ผู้อำนวยการกองคลัง
08 1321 2265

นางเมษา เอมกระโทก

ผู้อำนวยการกองคลัง

08 1321 2265

นางวิมลนันทน์ ดุษดี
หัวหน้าสำนักปลัด
06 2794 5561

นางวิมลนันทน์ ดุษดี

หัวหน้าสำนักปลัด

06 2794 5561

นายพิเนตร โคติเวทย์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายพิเนตร โคติเวทย์

ผู้อำนวยการกองช่าง

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางอุทัยวรรณ กมลปรีดี
รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางอุทัยวรรณ กมลปรีดี

รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม