สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายไชยรัตน์ พันธนามานุรักษ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลจระเข้หิน

นายไชยรัตน์ พันธนามานุรักษ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลจระเข้หิน

นายจีระพันธ์ หุ่มกระโทก
รองประธานสภาเทศบาลตำบลจระเข้หิน

นายจีระพันธ์ หุ่มกระโทก

รองประธานสภาเทศบาลตำบลจระเข้หิน

นายประยูร พลยางนอก
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลจระเข้หิน เขต ๑

นายประยูร พลยางนอก

สมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลจระเข้หิน เขต ๑

นางณัฐมล เหลืองกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลจระเข้หิน เขต ๑

นางณัฐมล เหลืองกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลจระเข้หิน เขต ๑

นายดนัย อยู่กิ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลจระเข้หิน เขต ๑

นายดนัย อยู่กิ่ม

สมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลจระเข้หิน เขต ๑

นางสาวปวริศา หล่วงกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลจระเข้หิน เขต๑

นางสาวปวริศา หล่วงกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลจระเข้หิน เขต๑

นายสวัสดิ์ ปอนสำโรง
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลจระเข้หิน เขต ๑

นายสวัสดิ์ ปอนสำโรง

สมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลจระเข้หิน เขต ๑

นางสาวชารีย์ ชาญกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลจระเข้หิน เขต ๒

นางสาวชารีย์ ชาญกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลจระเข้หิน เขต ๒

นางสมบุญ สุวรรณเหลา
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลจระเข้หิน เขต ๒

นางสมบุญ สุวรรณเหลา

สมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลจระเข้หิน เขต ๒

นายศรีชาติ สร้อยกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลจระเข้หิน เขต ๒

นายศรีชาติ สร้อยกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลจระเข้หิน เขต ๒

นายนิ่ม เสริฐกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลจระเข้หิน เขต ๒

นายนิ่ม เสริฐกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลจระเข้หิน เขต ๒

นางสาววิภาพร พร่องสระน้อย
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลจระเข้หิน เขต ๒

นางสาววิภาพร พร่องสระน้อย

สมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลจระเข้หิน เขต ๒