สำนักปลัดเทศบาล

นางอโนทัย ชอบสว่าง
ปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน
06 1965 9945

นางอโนทัย ชอบสว่าง

ปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน

06 1965 9945

นางวิมลนันทน์ ดุษดี
หัวหน้าสำนักปลัด

นางวิมลนันทน์ ดุษดี

หัวหน้าสำนักปลัด

จ่าเอก วัฒนวุฒิ ขาวจันทร์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

จ่าเอก วัฒนวุฒิ ขาวจันทร์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

จ่าเอกนันทวัจน์ เทียนฉาย
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ

จ่าเอกนันทวัจน์ เทียนฉาย

หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ

นายเอกภพ พันธุ์วิจิตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายเอกภพ พันธุ์วิจิตร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวนิศนาถ หอยมุกข์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวนิศนาถ หอยมุกข์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

- -
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฎิบัติการ

- -

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฎิบัติการ

นางชนกนันท์ กุศลสูงเนิน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางชนกนันท์ กุศลสูงเนิน

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายวราพล ทิพย์บ้านฉาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวราพล ทิพย์บ้านฉาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางศุภรา ร่วมขุนทด
เจ้าพนักงานธุรการ

นางศุภรา ร่วมขุนทด

เจ้าพนักงานธุรการ

นายสุชีพ เสวกระโทก
พนักงานขับรถยนต์

นายสุชีพ เสวกระโทก

พนักงานขับรถยนต์

นายอุทัย ฮวบกระโทก
พนักงานขับรถยนต์

นายอุทัย ฮวบกระโทก

พนักงานขับรถยนต์

นายเอนก เหลืองกระโทก
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายเอนก เหลืองกระโทก

ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางอำภา อินจะบก
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางอำภา อินจะบก

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางพูลทรัพย์ ดำกฤษฎา
ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นางพูลทรัพย์ ดำกฤษฎา

ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นางสาวหทัยรัตน์ สุระกิตติ
ผู้ช่วยนิติกร

นางสาวหทัยรัตน์ สุระกิตติ

ผู้ช่วยนิติกร

นางสาวกุสุมา กุลทอง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวกุสุมา กุลทอง

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวอัยศิกา มโนปัญญา
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางสาวอัยศิกา มโนปัญญา

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางสาวสุภาวดี ชิดกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวสุภาวดี ชิดกระโทก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายสุรศักดิ์ เสวกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นายสุรศักดิ์ เสวกระโทก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นายโชคชัย หลงกระโทก
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นายโชคชัย หลงกระโทก

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นายสายันต์ พวงไธสง
พนักงานขับรถตรวจการณ์

นายสายันต์ พวงไธสง

พนักงานขับรถตรวจการณ์