สำนักปลัดเทศบาล

นางอโนทัย ชอบสว่าง
ปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน

นางอโนทัย ชอบสว่าง

ปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน

นางสาวจิตรภา ทองดอนเสียง
รองปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน

นางสาวจิตรภา ทองดอนเสียง

รองปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน

นางสาวดวงกมล ดวงภักดี
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวดวงกมล ดวงภักดี

หัวหน้าสำนักปลัด

จ่าเอก วัฒนวุฒิ ขาวจันทร์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

จ่าเอก วัฒนวุฒิ ขาวจันทร์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางชนกนันท์ กุศลสูงเนิน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางชนกนันท์ กุศลสูงเนิน

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเนติภูมิ ทิพย์กระโทก
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายเนติภูมิ ทิพย์กระโทก

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

รักษาการหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

พ.จ.อ.วีระพล ยิ้มกระโทก
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

พ.จ.อ.วีระพล ยิ้มกระโทก

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

นางสาวนิศนาถ หอยมุกข์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวนิศนาถ หอยมุกข์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายเอกภพ พันธุ์วิจิตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายเอกภพ พันธุ์วิจิตร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายวราพล ทิพย์บ้านฉาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวราพล ทิพย์บ้านฉาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายอุทัย ฮวบกระโทก
พนักงานขับรถยนต์

นายอุทัย ฮวบกระโทก

พนักงานขับรถยนต์

นางศุภรา ร่วมขุนทด
เจ้าพนักงานธุรการ

นางศุภรา ร่วมขุนทด

เจ้าพนักงานธุรการ

นายเอนก เหลืองกระโทก
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายเอนก เหลืองกระโทก

ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวอำภา โสปกระโทก
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอำภา โสปกระโทก

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายรัชภูมิ กุลจันทร์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นายรัชภูมิ กุลจันทร์

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวสุภาวดี ชิดกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวสุภาวดี ชิดกระโทก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางพูลทรัพย์ ดำกฤษฎา
ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นางพูลทรัพย์ ดำกฤษฎา

ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นางชลอ เสริฐกระโทก
คนงาน

นางชลอ เสริฐกระโทก

คนงาน

นายสุชีพ เสวกระโทก
พนักงานขับรถยนต์

นายสุชีพ เสวกระโทก

พนักงานขับรถยนต์

นายสุรศักดิ์ เสวกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นายสุรศักดิ์ เสวกระโทก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นางสาวหทัยรัตน์ สุระกิตติ
ผู้ช่วยนิติกร

นางสาวหทัยรัตน์ สุระกิตติ

ผู้ช่วยนิติกร

นายโชคชัย หลงกระโทก
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นายโชคชัย หลงกระโทก

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวกุสุมา กุลทอง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวกุสุมา กุลทอง

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวอัยศิกา มโนปัญญา
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางสาวอัยศิกา มโนปัญญา

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์