สำนักปลัดเทศบาล

นางอโนทัย ชอบสว่าง
ปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน

นางอโนทัย ชอบสว่าง

ปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน

นางวิมลนันทน์ ดุษดี
หัวหน้าสำนักปลัด

นางวิมลนันทน์ ดุษดี

หัวหน้าสำนักปลัด

จ่าเอก วัฒนวุฒิ ขาวจันทร์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

จ่าเอก วัฒนวุฒิ ขาวจันทร์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางชนกนันท์ กุศลสูงเนิน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางชนกนันท์ กุศลสูงเนิน

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเนติภูมิ ทิพย์กระโทก
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

นายเนติภูมิ ทิพย์กระโทก

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

พ.จ.อ.วีระพล ยิ้มกระโทก
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ

พ.จ.อ.วีระพล ยิ้มกระโทก

หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ

นางสาวนิศนาถ หอยมุกข์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวนิศนาถ หอยมุกข์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายเอกภพ พันธุ์วิจิตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายเอกภพ พันธุ์วิจิตร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายวราพล ทิพย์บ้านฉาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวราพล ทิพย์บ้านฉาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายอุทัย ฮวบกระโทก
พนักงานขับรถยนต์

นายอุทัย ฮวบกระโทก

พนักงานขับรถยนต์

นางศุภรา ร่วมขุนทด
เจ้าพนักงานธุรการ

นางศุภรา ร่วมขุนทด

เจ้าพนักงานธุรการ

นายเอนก เหลืองกระโทก
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายเอนก เหลืองกระโทก

ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางอำภา อินจะบก
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางอำภา อินจะบก

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุภาวดี ชิดกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวสุภาวดี ชิดกระโทก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางพูลทรัพย์ ดำกฤษฎา
ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นางพูลทรัพย์ ดำกฤษฎา

ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นางชลอ เสริฐกระโทก
คนงาน

นางชลอ เสริฐกระโทก

คนงาน

นายสุชีพ เสวกระโทก
พนักงานขับรถยนต์

นายสุชีพ เสวกระโทก

พนักงานขับรถยนต์

นายสุรศักดิ์ เสวกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นายสุรศักดิ์ เสวกระโทก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นางสาวหทัยรัตน์ สุระกิตติ
ผู้ช่วยนิติกร

นางสาวหทัยรัตน์ สุระกิตติ

ผู้ช่วยนิติกร

นายโชคชัย หลงกระโทก
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นายโชคชัย หลงกระโทก

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวกุสุมา กุลทอง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวกุสุมา กุลทอง

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวอัยศิกา มโนปัญญา
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางสาวอัยศิกา มโนปัญญา

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์