กองคลัง

นางเมษา เอมกระโทก
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางเมษา เอมกระโทก

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวศรินทร์ญา หัสสครบุรี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวศรินทร์ญา หัสสครบุรี

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางอัมพาพร ยามกระโทก
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางอัมพาพร ยามกระโทก

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวดวงนภา หอกระโทก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวดวงนภา หอกระโทก

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางธัญวรรณ บุตรไทย
เจ้าพนักงานธุรการ

นางธัญวรรณ บุตรไทย

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุมาลี ธนารักษ์
พนักงานพิมพ์ดีด

นางสาวสุมาลี ธนารักษ์

พนักงานพิมพ์ดีด

นางสาวธัญญา เยี่ยมกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักการเงินและบัญชี

นางสาวธัญญา เยี่ยมกระโทก

ผู้ช่วยเจ้าพนักการเงินและบัญชี

นางจรินทร์ ปรีชาชาญ
ผช.จพง.การเงินและบัญชี

นางจรินทร์ ปรีชาชาญ

ผช.จพง.การเงินและบัญชี

นางสาวศันสนีย์ เยี่ยมกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวศันสนีย์ เยี่ยมกระโทก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้