กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางอุทัยวรรณ กมลปรีดี
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ รักษาการ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางอุทัยวรรณ กมลปรีดี

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ รักษาการ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวสำเนียง ยศกระโทก
พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน

นางสาวสำเนียง ยศกระโทก

พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน

นางสาวพัฒญา ประชานอก
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

นางสาวพัฒญา ประชานอก

นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

นายพงศิริ เสริฐกระโทก
คนงานประจำรถขยะ

นายพงศิริ เสริฐกระโทก

คนงานประจำรถขยะ

นายเฉลิม ฮวบกระโทก
คนงานทั่วไป

นายเฉลิม ฮวบกระโทก

คนงานทั่วไป

นายวรวุฒิ เงินครบุรี
คนงานทั่วไป

นายวรวุฒิ เงินครบุรี

คนงานทั่วไป

นายบัญชา หนกระโทก
คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล

นายบัญชา หนกระโทก

คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล