ข้าราชการประจำ

นางอโนทัย ชอบสว่าง
ปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน
061-9659945

นางอโนทัย ชอบสว่าง

ปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน

061-9659945

นายศิริ เรืองมัจฉา
รองปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน
089-2825343

นายศิริ เรืองมัจฉา

รองปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน

089-2825343

นายเอกชัย ศรีนิลรัตน์
ผุ้อำนวยการกองช่าง
091-8295816

นายเอกชัย ศรีนิลรัตน์

ผุ้อำนวยการกองช่าง

091-8295816

นางชนกนันท์ กุศลสูงเนิน
รก.หน.สำนักปลัด
095-6132031

นางชนกนันท์ กุศลสูงเนิน

รก.หน.สำนักปลัด

095-6132031

นายวีระยุทธ พระสุวรรณ
รก.ผอ.กองสาธารณสุข
062-4841669

นายวีระยุทธ พระสุวรรณ

รก.ผอ.กองสาธารณสุข

062-4841669

นางเมษา เอมกระโทก
ผู้อำนวยการกองคลัง
081-3212265

นางเมษา เอมกระโทก

ผู้อำนวยการกองคลัง

081-3212265

นายศิริ เรืองมัจฉา
รองปลัดฯ รก.ผอ.กองการศึกษา
089-282-5343

นายศิริ เรืองมัจฉา

รองปลัดฯ รก.ผอ.กองการศึกษา

089-282-5343