หัวหน้าส่วนราชการ

นางอโนทัย ชอบสว่าง
ปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน
06 1965 9945

นางอโนทัย ชอบสว่าง

ปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน

06 1965 9945

-ว่าง-
รองปลัดเทศบาล

-ว่าง-

รองปลัดเทศบาล

นางเมษา เอมกระโทก
ผู้อำนวยการกองคลัง
08 1321 2265

นางเมษา เอมกระโทก

ผู้อำนวยการกองคลัง

08 1321 2265

นางวิมลนันทน์ ดุษดี
หัวหน้าสำนักปลัด
06 2794 5561

นางวิมลนันทน์ ดุษดี

หัวหน้าสำนักปลัด

06 2794 5561

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองช่าง

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม