สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายไชยรัตน์ พันธนามานุรักษ์
ประธานสภาเทศบาล
08 4834 0287

นายไชยรัตน์ พันธนามานุรักษ์

ประธานสภาเทศบาล

08 4834 0287

นายจีระพันธ์ หุ่มกระโทก
รองประธานสภาเทศบาล
09 5620 2690

นายจีระพันธ์ หุ่มกระโทก

รองประธานสภาเทศบาล

09 5620 2690

นายประยูร พลยางนอก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
08 5901 2825

นายประยูร พลยางนอก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

08 5901 2825

นางณัฐมล เหลืองกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
08 9848 5095

นางณัฐมล เหลืองกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

08 9848 5095

นายดนัย อยู่กิ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
08 5859 6287

นายดนัย อยู่กิ่ม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

08 5859 6287

นางสาวปวริศา หล่วงกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต๑
08 4429 6830

นางสาวปวริศา หล่วงกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต๑

08 4429 6830

นายสวัสดิ์ ปอนสำโรง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
08 0483 6440

นายสวัสดิ์ ปอนสำโรง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

08 0483 6440

นางสาวชารีย์ ชาญกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
09 1136 7791

นางสาวชารีย์ ชาญกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

09 1136 7791

นางสมบุญ สุวรรณเหลา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
08 0739 6004

นางสมบุญ สุวรรณเหลา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

08 0739 6004

นายศรีชาติ สร้อยกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
08 3371 6998

นายศรีชาติ สร้อยกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

08 3371 6998

นายนิ่ม เสริฐกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
08 1069 9271

นายนิ่ม เสริฐกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

08 1069 9271

นางสาววิภาพร พร่องสระน้อย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
09 1764 1688

นางสาววิภาพร พร่องสระน้อย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

09 1764 1688

หัวหน้าส่วนราชการ

นางอโนทัย ชอบสว่าง
ปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน
06 1965 9945

นางอโนทัย ชอบสว่าง

ปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน

06 1965 9945

-ว่าง-
รองปลัดเทศบาล

-ว่าง-

รองปลัดเทศบาล

นางเมษา เอมกระโทก
ผู้อำนวยการกองคลัง
08 1321 2265

นางเมษา เอมกระโทก

ผู้อำนวยการกองคลัง

08 1321 2265

นางวิมลนันทน์ ดุษดี
หัวหน้าสำนักปลัด
06 2794 5561

นางวิมลนันทน์ ดุษดี

หัวหน้าสำนักปลัด

06 2794 5561

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองช่าง

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม