มาตรการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร