ระเบียบและกฏหมาย

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
การกำกับดูแล และการตรวจสอบ
การขอใช้ที่สาธารณประโยชน์และที่ราชพัสดุ
การควบคุมดูแลทางหลวงท้องถิ่น
การเงินการคลัง
การจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน
การพัสดุ
การเลือกตั้ง
การศึกษา
ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
ค่าปรับและค่าใบอนุญาต
เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
งบประมาณ
เทศบาล
บริหารงานบุคคล
บำเหน็จ บำนาญ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อบต
กฏหมายอื่นๆ