ประเด็นคำถาม-คำตอบ LPA ประจำปี 2564

10 มิ.ย. 64
ประเด็นคำถาม-คำตอบ LPA ประจำปี 2564
? ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ
? ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
? ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
? ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ
? ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล
?ดาวน์โหลด>> bit.ly/2TKTP8v
ที่มา : หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.7/ว 1202 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :