แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-ธันวาคม-แบบ-สขร.1

31 ธ.ค. 61