วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

องค์กรน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนา แก้ปัญหาอย่างบูรณาการ

พันธกิจ (Mission)

1.องค์กรน่าอยู่

1.1 องค์กรแห่งธรรมาภิบาล
1.2 ประชาชนมีส่วนร่วม
1.3 สนับสนุนการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
1.4 ภูมิทัศน์สวยงาม
1.5 สร้างสานสามัคคี

2.สู่การพัฒนา

2.1 พัฒนากระบวนการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี
2.2 พัฒนาการอาชีพ
2.3 พัฒนาสาธารณสุข และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2.5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

3.แก้ปัญหาอย่างบูรณาการ

3.1 แก้ปัญหาความเดือดร้อนจากการร้องเรียน
3.2 แก้ปัญหาภัยพิบัติ
3.3 จัดระเบียบชุมชน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (GOALS)

1. การพัฒนาการบริการสาธารณะ การคมนาคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในชีวิตและทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง

2. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีให้คงอยู่สืบไป

3. การพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีถ้วนหน้า

4. การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

5. การพัฒนาและส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้

6. การพัฒนาการบริการสาธารณะ การคมนาคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในชีวิตและทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง

7. การพัฒนาบริหารจัดการของเทศบาลตำบลจระเข้หินมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรมทันสมัย และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ