กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

21 มิ.ย. 66