กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เละเงื่อนใไขในการคำนวณมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ.2562

19 มิ.ย. 66